.

ข้อมูลงานในประเทศเอเชียไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์มาเก๊าจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบอินเดียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสกรีซสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเยอรมันฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆ

โทอิก TOEIC

สอบโทอิก
โทอิก TOEIC

The Test of English for International Communication (TOEIC)http://www.toeic.co.th/

http://www.ets.org/toeic

http://www.amideast.org/testing/toeic-usaenglish4success/toeic-usa%E2%80%94english4success

http://www.etscanada.ca/toeic

http://www.toeicsquare.com/

http://www.uk.toeic.eu/

http://www.pro-match.com/toeic/TOEIC_Home/Welcome.html


3420 TOEIC Vocabulary Words


http://toeic.youpla.be/wordsVocabridge Course 1, 131 articles

http://mastarpj.nict.go.jp/~mutiyama/vocabridge-toeic/course-1/index.html


Vocabridge Course 2, 139 articles

http://mastarpj.nict.go.jp/~mutiyama/vocabridge-toeic/course-2/index.html


Vocabridge Course 3, 156 articles

http://mastarpj.nict.go.jp/~mutiyama/vocabridge-toeic/course-3/index.html


Vocabridge Course 4, 159 articles

http://mastarpj.nict.go.jp/~mutiyama/vocabridge-toeic/course-4/index.html


Vocabridge Course 5, 166 articles

http://mastarpj.nict.go.jp/~mutiyama/vocabridge-toeic/course-5/index.html


Vocabridge Course 6, 171 articles

http://mastarpj.nict.go.jp/~mutiyama/vocabridge-toeic/course-6/index.html


Vocabridge Course 7, 183 articles

http://mastarpj.nict.go.jp/~mutiyama/vocabridge-toeic/course-7/index.html


Vocabridge Course 8, 178 articles

http://mastarpj.nict.go.jp/~mutiyama/vocabridge-toeic/course-8/index.html


Vocabridge Course 9, 188 articles

http://mastarpj.nict.go.jp/~mutiyama/vocabridge-toeic/course-9/index.html


Vocabridge Course 10, 191 articles

http://mastarpj.nict.go.jp/~mutiyama/vocabridge-toeic/course-10/index.html


TOEIC Prep- and TOEIC Preparation -- 684 TOEIC Vocabulary Tests Online
TOEIC Listening & Reading Test TOEIC Speaking & Writing Test Institutional TOEIC Test วิธีที่ทำให้สอบโทอิกได้คะแนนดี ศึกษาต่อต่างประเทศ ติวโทอิก TOEIC โทอิค โทอิก รับสอนโทอิค เรียนโทอิคราคาถูก คุณภาพเนี้ยบ student loans consolidation car insurance Internship program Find a job in U.S.A New zealand Australia Canada Business school Hotel Airlines ticket working holiday exchange gold card credit card English school study abroad resume Curriculum vitae จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร หาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช. มหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. มหาวิทยาลัยบูรพา มบ. มหาวิทยาลัยพะเยา มพ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.จ.ร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร. มหาวิทยาลัยมหิดล มม. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ. มหาวิทยาลัยนครพนม มนพ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร. มหาวิทยาลัยนเรศวร มน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มมจ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม.อบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มร.กจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มกส. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มจษ. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มชย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มร.ช. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มร.ชม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มรท.
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มรน. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มร.นม. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มร.นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มร.นว. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มบส. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มรภ.พระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มร.อย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มร.พส. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มร.พช. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มรภ. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มรภ.รอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มรร. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มร.รพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มร.ลป. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มรล. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มรว. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มรภ.ศก. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มร.สน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สข. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มสด. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มร.สส. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มรส. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มรภ.สร. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มร.มจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มร.อด. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มรภ.อบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง สถาปนา สถานที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอีสาน มหาวิทยาลัยเอเชียน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สถาบันรัชต์ภาคย์ สถาบันอาศรมศิลป์ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยตาปี วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วิทยาลัยพิษณุโลก วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ วิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง วิทยาลัยศรีโสภณ วิทยาลัยสันตพล โรงเรียน
วิทยาลัยแสงธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาษาอังกฤษ English interpreter
ปริญญาตรี ระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก บัญชี MBA

อาหารไทย

ประเทศออสเตรเลีย