.

ข้อมูลงานในประเทศเอเชียไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์มาเก๊าจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบอินเดียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสกรีซสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเยอรมันฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆ

ตัอวย่าง เรซูเม่ Curriculum vitae

เรซูเม Curriculum vitaehttp://www.cvservices.net/


เรซูเมภาษาอังกฤษ


http://www.cvtips.com/resumes-and-cvs/cv-example.htmlวิธีเขียนประวัติย่อ

http://www.cv-template.cn/wp-content/uploads/curriculum-vitae-sample.gif

ตัอวย่าง เรซูเม่

Curriculum Vitae How to Write a CV

http://www.greexplorer.com/Curriculum-Vitae.htmlตัวอย่างการเขียน

http://www.cv-template.cn/wp-content/uploads/Curriculum-vitaeR_Bright_jpg.jpgscholarship program

http://career.ucla.edu/Students/Workshops/OnlineResumeWritingWorkshop/Format/CurriculumVitaeCV/ExampleOfACV.aspxInternship program

http://manabi.st/img/interview_taro_manabi.gifExchange ตัอวย่าง เรซูเม่

http://www.ryugakuclub.com/ireland/f06wh/cvsample_wh.jpg

ตัวอย่างการเขียน Resume Curriculum vitae CV scholarship prigram study abroad language schools Internship program working holiday English schools master degree bachelor degree universities colleges U.S.A United Kingdom London Paris Australia New zealand Singapore Canada Ireland Scotland TOEIC TOEFL cheap air-tickets Hotels New York Los Angeles Insurance Exchange studyabroad insurance scholarship จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร หาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช. มหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. มหาวิทยาลัยบูรพา มบ. มหาวิทยาลัยพะเยา มพ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.จ.ร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร. มหาวิทยาลัยมหิดล มม. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ. มหาวิทยาลัยนครพนม มนพ.
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร. มหาวิทยาลัยนเรศวร มน.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มมจ.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว
มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม.อบ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มร.กจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มกส.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มจษ. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มชย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มร.ช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มร.ชม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มรท.
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มรน.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มร.นม. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มร.นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มร.นว.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มบส. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มรภ.พระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มร.อย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มร.พส. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มร.พช. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มรภ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มรภ.รอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มรร. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มร.รพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มร.ลป. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มรล. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มรว. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มรภ.ศก. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มร.สน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สข. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มสด. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มร.สส. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มรส. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มรภ.สร. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มร.มจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มร.อด. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มรภ.อบ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง สถาปนา สถานที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอีสาน มหาวิทยาลัยเอเชียน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สถาบันรัชต์ภาคย์ สถาบันอาศรมศิลป์ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยตาปี วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยพิษณุโลก วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ วิทยาลัยราชพฤกษ์
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง วิทยาลัยศรีโสภณ วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยแสงธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รูปแบบของประวัติย่อ curriculum vitæ วิธีการเขียน

อาหารไทย

ประเทศออสเตรเลีย