.

ข้อมูลงานในประเทศเอเชียไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์มาเก๊าจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบอินเดียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสกรีซสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเยอรมันฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆ

งานในประเทศไอซ์แลนด์

งานในประเทศไอซ์แลนด์

Lýðveldið Ísland

Cities in Iceland
Akureyri Garðabær Hafnarfjörður Keflavík Kópavogur Reykjanesbær Akranes Álftanes Borgarnes Dalvík Egilsstaðir Eskifjörður Garður Grindavík Höfn Húsavík Hveragerði Ísafjörður Mosfellsbær Neskaupstaður Njarðvík Ólafsvík Reyðarfjörður Sandgerði Sauðárkrókur Selfoss Seltjarnarnes Siglufjörður Stykkishólmur Vestmannaeyjar Þorlákshöfn
Vogar Bíldudalur Blönduós Bolungarvík Breiðdalsvík Búðardalur Djúpivogur Drangsnes Eyrarbakki Fáskrúðsfjörður Flúðir Grundarfjörður Hella Hellissandur Hólar Hólmavík Hvammstangi Hvanneyri Hvolsvöllur Kirkjubæjarklaustur Laugardælir, Iceland Mjóifjörður Ólafsfjörður Patreksfjörður Reykholt Reykjahlíð Seyðisfjörður Skagaströnd Skógar
Stokkseyri Stöðvarfjörður Tálknafjörður Vík í Mýrdal Vopnafjörðurhttp://www.utl.is/http://www.job.is/en/http://www.rsk.is/international/en/overviewhttp://www.icenews.is/


slandsvefurinn
http://www.islandsvefurinn.is/


Empleo Islandia
http://www.jobsabroad.com/Iceland.cfmhttp://www.graduate-jobs.com/training_scheme/Iceland_graduate-jobs/index.jsp


Iceland Review Online
http://icelandreview.com/icelandreview/http://www.transitionsabroad.com/listings/work/volunteer/volunteerprogramseurope.shtmlhttp://www.vinnumalastofnun.is/


ไอซ์แลนด์ มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ เป็นประเทศนอร์ดิกในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ระหว่างกรีนแลนด์ นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร มีเมืองหลวงคือเรคยาวิก ไอซ์แลนด์มีประชากรประมาณสามแสนคน มีพื้นที่ประเทศรวม 103,000 ตารางกิโลเมตร นับว่ามีประชากรเบาบาง จากดัชนีการพัฒนามนุษย์ ปี พ.ศ. 2549 ของสหประชาชาติ ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุดในโลก ไอซ์แลนด์เป็นสมาชิกของนาโต เอฟตา อีอีเอ และโออีซีดี แต่ไม่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป คำว่า "ไอซ์แลนด์" ที่ใช้ในภาษาไทยนั้นทับศัพท์จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "Iceland" ส่วนชื่อในภาษาไอซ์แลนด์คือ "Ísland" (อีสลันต) คำว่า ís แปลว่าน้ำแข็ง และ land แปลว่าแผ่นดินหรือประเทศ ประเทศไอซ์แลนด์แบ่งออกเป็น 8 เขตหรือภูมิภาค เรียกในภาษาไอซ์แลนด์ว่า landsvæðun (พหู. landsvæði) ได้แก่
Höfuðborgarsvæðið (เฮอฟึทปอร์การ์สไวทิท ‒ เขตเมืองหลวง) Suðurnes (ซือทือร์เนส ‒ คาบสมุทรใต้) Vesturland (เวสตือร์ลันต์ ‒ เขตตะวันตก) Vestfirðir (เวสต์ฟีร์ทีร์ ‒ ฟยอร์ดตะวันตก) Norðurland vestra (นอร์ทือร์ลันต์ เวสตรา ‒ เขตเหนือ ตะวันตก) Norðurland eystra (นอร์ทือร์ลันต์ เออิสตรา ‒ เขตเหนือ ตะวันออก) Austurland (เอิสตือร์ลันต์ ‒ เขตตะวันออก) Suðurland (ซูทือร์ลันต์ ‒ เขตใต้) ในระดับท้องถิ่น ไอซ์แลนด์แบ่งออกเป็นเขตเทศบาล 79 เขต เรียกในภาษาไอซ์แลนด์ว่า sveitarfélagið (พหู. sveitarfélög) นอกจากนี้ ไอซ์แลนด์ยังมีการแบ่งแบบดั้งเดิมเป็นมณฑล (sýslur) 23 แห่ง เมืองอิสระ (kaupstaðir) 8 แห่ง เมือง (bæir) 7 แห่ง และการแบ่งแยกแบบอื่นๆ อีก 5 แห่ง การแบ่งการปกครองในระดับนี้แทบไม่มีความสำคัญแล้วในปัจจุบัน เรคยาวิก ไอซ์แลนด์: Reykjavík เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ด้านมุมล่างของอ่าว Faxaflói ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี พ.ศ. 1413 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2329 ปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน ประกอบด้วย 7 เทศบาลนครซึ่งรวมเทศบาลนครเรคยาวิกด้วย

Efnahagur þjóðarinnar byggir enn að talsverðu leyti á fiskveiðum, sem afla nær 40% útflutningstekna og veita 8% vinnandi manna störf. Þar sem aðrar náttúruauðlindir skortir (fyrir utan jarðhita og fallvötn til virkjunar), er efnahagslíf á Íslandi viðkvæmt og háð heimsmarkaðsverði á fiski og sjávarafurðum. Auk þess geta minnkandi fiskstofnar í efnahagslögsögu landsins haft töluverð áhrif á sveiflur í efnahagslífinu og heimsmarkaðsverð á áli og kísilgúri sem eru stærstu útflutningsvörur Íslendinga á eftir sjávarafurðum.
Stjórn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks, sat við stjórnartaumana frá 1995 til 2007. Hún hafði á stefnuskránni að draga úr ríkisumsvifum og einkavæða ríkisfyrirtæki. Ríkisútgjöld, sem hlutfall af þjóðarframleiðslu, hafa þó vaxið síðustu ár. Núverandi ríkisstjórn er andvíg inngöngu í Evrópusambandið. Fjölbreytileiki í efnahagslífinu hefur aukist undanfarna tvo áratugi. Ferðaþjónusta verður æ fyrirferðameiri, og reyna Íslendingar að laða til sín útlendinga með auglýsingum um hreina og ómengaða náttúru og öflugt næturlíf. Nokkuð dró úr hagvexti á árunum 2000 til 2002, en árið 2002 var hann neikvæður um 0,6%, frá 2003 hefur hagvöxtur hins vegar verið drjúgur en efnahagur í samanburði við nágrannalönd einkennst af óstöðugleika.

อาหารไทย

ประเทศออสเตรเลีย